آنزیم فیتاز5000

  • مری فیز 5000 محتوی فیتاز است که این آنزیم، فیتات (اسید فتیک) غیر قابل هضم در دانه های روغنی و غلات را می شکند و فسفر قابل هضم را در طیور آزاد می کند.

  مزایای مری فیز 5000 :

  • بهیود مصرف فسفات در جیره غذایی: دسترسی و جذب فسفر فیتات مواد غذایی با منبع گیاهی را افزایش می دهد.
  • سود بیشتر: مری فیز 5000 بطور قابل توجه مقدار فسفرهای غیرمعدنی که بطور معمول به رژیم غذایی اضافه می شود تا اینکه نیاز فسفر طیور تضمین گردد را کاهش می دهد و بنابراین در هزینه ها صرف جویی می شود.
  • هضم سایر مواد مغذی باند شده با فیتات مثل آمینواسیدها، کلسیم و سایر مواد مغذی را بهبود بخشیده، باعث افزایش آشکار انرژی متابولیسمی می شود.
  • کاهش فاکتورهای غیرمغذی مثل فسفر غیرمعدنی و فسفات فیتات
  • کاهش فسفر بازگردانده شده به محیط که از طریق مدفوع دفع می شود و بنابراین با طبیعت سازگار است.

  شرایط نگهداری

  • 12 ماه در صورت نگهداری در بسته بندی اصلی در دمای اتاق
 • نوع دام و میزان مصرف:

  • مرغ گوشتی:   gr/t feed 100
  • بوقلمون:  gr/t feed 100
  • مرغ تخمگذار و مادر:  gr/t feed 60
آنزیم فیتاز5000